Skip to main content

Archives

Artificial allomelanin nanoparticles

Artificial allomelanin nanoparticles, (X. Zhou, N. C. McCallun, Z. Hu, W. Cao, K. Gnanasekaran, Y. Feng, J. F. Stoddart, Z. Wang, N. C. Gianneschi), ACS Nano 2019, 13, 10980–10990.