Skip to main content

Publications

1168
Artificial allomelanin nanoparticles, (X. Zhou, N. C. McCallun, Z. Hu, W. Cao, K. Gnanasekaran, Y. Feng, J. F. Stoddart, Z. Wang, N. C. Gianneschi), ACS Nano 2019, 13, 10980–10990.